CZY ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W 2022 BĘDZIE ŁATWIEJSZE?

CZY ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W 2022 BĘDZIE ŁATWIEJSZE?

95 proc. pracodawców chce w tym roku zwiększyć rekrutację nowych pracowników – wynika z raportu płacowego Hays Poland. 

W nowym roku wyzwaniem będzie pozyskanie nowych i zatrzymanie w organizacjach dotychczasowych pracowników. Dużym ułatwieniem dla pracodawców jest wejście w życie znowelizowanej ustawy o cudzoziemcach, która usprawni i przyspieszy legalizację pobytu i zatrudnienia pracowników cudzoziemców. 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, ma usprawnić legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Jest to z pewnością dobra wiadomość, gdyż nowelizacja była bardzo oczekiwana.

Legal HR od samego początku trzymamy rękę na pulsie zmian przepisów dotyczących cudzoziemców. I doczekaliśmy się,  Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Zasadniczym celem ustawy jest usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, które są najczęściej udzielanym rodzajem zezwoleń na pobyt czasowy w Polsce.

Celem ustawy jest również poprawa innych obowiązujących rozwiązań w szeroko rozumianych sprawach cudzoziemców, w tym postępowań dotyczących przyjmowania pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa. Proponuje się również skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krajowej, czyli optymalizacja procedur oraz dążenie do skrócenia długości trwania postępowań. 

Sprawdź jak pomagamy firmom w procesie legalizacji pracy i pobytu?

 • zastąpienia wymogów posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu cudzoziemca – wymogiem otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne – niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca; 
 • poszerzenia katalogu okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na pracę;
 • wprowadzenia rozwiązań przyspieszających uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, a także ułatwiających uzyskanie zezwolenia na pracę dla tych cudzoziemców;
 • ustanowienia podstawy prawnej do priorytetowego rozpatrywania wniosków o wydanie wizy krajowej w celu wykonywania pracy pochodzących od obywateli określonych państw, wskazanych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw zagranicznych; 
 • wydłużenia do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • określenia 60-dniowego terminu załatwienia sprawy administracyjnej dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, oraz 90-dniowego terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy;
 • stworzenia podstaw prawnych dla wojewody do wzywania cudzoziemca o przedłożenie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • skrócenia terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych (tj. wiz wydawanych w celu odbycia studiów, prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, odbycia stażu albo udziału w programie wolontariatu europejskiego) z 60 do 30 dni;
 • uporządkowania przepisów dotyczących wszczynania postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, gdy wniosku nie składa osobiście cudzoziemiec, który ma to zezwolenie otrzymać;
 • wprowadzenia przepisów – w ramach postępowań dotyczących udzielenia zezwoleń pobytowych – zgodnie, z którymi wymiana informacji między wojewodą lub Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców a właściwymi służbami i organami przekazującymi informacje, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • wprowadzenia zmian upraszczających prowadzenie postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową, oraz związanych z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Do najważniejszych wprowadzonych ustawą zmian należą:

Wejście w życie ustawy z pewnością pomoże usprawnić proces legalizacji pracy cudzoziemców w Polsce i przyczynić do znacznej elastyczności w kształtowaniu warunków pracy zatrudnionego cudzoziemca.

Warto jednak pamiętać, że część zapisów nowelizacji może być dla pracodawców zatrudniających cudzoziemców niezbyt korzystna.

Jeśli zatrudniasz lub planujesz zatrudniać cudzoziemców, zapraszamy na szkolenie podczas którego dowiesz się jak w praktyczny sposób zmiany w przepisach wpływają na zatrudnienie pracowników-cudzoziemców.