Decyzja na pobyt czasowy i pracę dla obywatela Ukrainy

Decyzja na pobyt czasowy i pracę dla obywatela Ukrainy

Obecnie, obywatele Ukrainy, którzy złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (bez względu na to, czy wniosek złożony został przed czy po wybuchu wojny na Ukrainie), otrzymują decyzje na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach w związku z art. 22 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

Wojewoda wydając decyzję nie określa w niej pracodawcy, ani warunków wykonywania pracy na rzecz tego podmiotu. W decyzji znajdzie się za to informacja o tym, że cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę pod warunkiem złożenia powiadomienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Kiedy złożyć powiadomienie, a kiedy nie?

W przypadku, gdy obywatel Ukrainy uzyskuje decyzję w celu kontynuacji pracy wykonywanej dotąd na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy na podstawie poprzedniego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, zezwolenia na pracę albo oświadczenia o powierzeniu cudzoziemcowi wykonywania pracy, termin 14-dniowy na złożenie powiadomienia do powiatowego urzędu pracy biegnie od dnia doręczenia decyzji cudzoziemcowi. Jeżeli zaś powiadomienie to zostało już wcześniej wysłane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy i obywatel Ukrainy wykonuje pracę objętą tym powiadomieniem, to nie ma konieczności kierowania ponownego powiadomienia po udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

W przypadku zmiany pracodawcy w okresie ważności takiej decyzji, obywatel Ukrainy nie ma obowiązku zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, ani tym bardziej występowania o nowe zezwolenie. Do legalności jego zatrudnienia wystarczające jest dokonanie powiadomienia przez nowego pracodawcę, zaś pobyt cudzoziemca jest w dalszym ciągu legalny w okresie ważności tej decyzji.  

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.
Zadzwoń pod numer +48 539 319 400 lub wyślij e-mail na adres kontakt@legalhr.pl