Łączenie rodzin

Łączenie rodzin

Łączenie rodzin jest procedurą bardzo ważną, nie tylko z uwagi na fakt ułatwienia legalizacji pobytu członków rodziny cudzoziemca, ale też z uwagi na to, że wpływa ona bardzo pozytywnie na proces przystosowania się i funkcjonowania w nowej sytuacji samego cudzoziemca.

Wnioskujemy:
mapa

o zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Polski,

mapa

o zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin cudzoziemców.

Sprowadzenie rodziny cudzoziemca do Polski – jak to możliwe?

Na tle przepisów prawa polskiego istnieje możliwość wnioskowania o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy ze wskazaniem jako celu pobytu łączenie rodzin. Takiego zezwolenia można udzielić:

  • cudzoziemcowi, który pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  • małoletniemu dziecku cudzoziemca będącego w związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  • członkowi rodziny cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenia na pobyt czasowy co najmniej przez okres 2 lat, w związku z nadaniem statusu uchodźcy bądź udzielenia ochrony uzupełniającej.

Wnioskodawcami mogą być zarówno bezpośrednio członkowie rodziny cudzoziemca znajdującego się legalnie na terytorium Polski, jak i sam cudzoziemiec, w przypadku gdy członkowie rodziny znajdują się poza granicami RP lub jeżeli wniosek dotyczy niepełnoletniego dziecka cudzoziemca.

Co jest potrzebne, aby złożyć wniosek?

Przy składaniu wniosku oprócz podstawowych załączników (dokumentu podróży, odpowiednich zdjęć, potwierdzenia wniesienia opłaty itd.) należy załączyć dokumenty potwierdzające okoliczności uzasadniające słuszność wydania zezwolenia na pobyt czasowy. Do takich dokumentów zaliczamy dokumenty potwierdzające:

  • stopień pokrewieństwa,
  • posiadanie przez cudzoziemca wymaganego prawem zezwolenia na pobyt,
  • posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu,
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub pokrycie przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W niektórych przypadkach wymagane jest potwierdzenie przez małżonków wspólnego zamieszkania i prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. W przypadku dokumentów zagranicznych wymagane będzie również dostarczenie ich tłumaczenia przysięgłego.

Gdzie złożyć wniosek i jakie opłaty obowiązują?

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w odpowiednim do Spraw Cudzoziemców dziale Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca. W zależności od województwa wymagane może być umówienie wizyty za pośrednictwem portalu InPol. Złożenie wniosku jest również możliwe za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Opłata obowiązująca za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy wynosi 340 zł. Za wydanie karty pobytu jest pobierana opłata w wysokości 50 zł.

Zespół Legal HR od lat pomaga w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemców. Jako doświadczeni specjaliści w tej dziedzinie dokładamy wszelkich starań oraz indywidualnie podchodzimy do sprawy każdego Klienta.

Jeżeli chciałbyś uzyskać na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt na podstawie łączenia rodzin – Zadzwoń pod numer +48 539 319 400 lub wyślij e-mail na adres kontakt@legalhr.pl

Udzielimy Ci profesjonalnej konsultacji, a także należycie zajmiemy się Twoją sprawą.