Odwołanie od deportacji

Odwołanie od deportacji

Atrakcyjność polskiego rynku pracy spowodowała napływ pracowników z zagranicy. Choć obecnie tendencja ta powoli spada, na terytorium Polski znalazło się wiele osób, które nie dopełniły obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów lub, co gorsza, które wjechały do kraju nielegalnie lub weszły w konflikt z prawem. Każda z tych okoliczności pociąga za sobą najczęściej wszczęcie postępowania w sprawie o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu, potocznie zwane deportacją.

Kto może być deportowany?

Sytuacje, w których dopuszczalna jest decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, określone są w art. 302 ustawy o cudzoziemcach. Jest to dość obszerny katalog, z którego najczęstszymi przyczynami deportacji są następujące sytuacje:

 1. cudzoziemiec przebywa lub przebywał w Polsce bez ważnego tytułu pobytowego (np. wizy),
 2. cudzoziemiec wykonuje lub w dniu wszczęcia kontroli legalności wykonywania pracy prowadzonej przez uprawniony do tego organ wykonywał pracę bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, lub
 3. cudzoziemiec figuruje w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany,
 4. zobowiązanie cudzoziemca, aby opuścił terytorium Polski jest wymagane przez względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. cudzoziemiec przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa,
 6. cudzoziemiec przebywa poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego może przebywać, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej,

Pomagamy odwołać się od decyzji dotyczących:

zezwolenia na pobyt i pracę (karta czasowego pobytu)

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego EU,

zobowiązania do opuszczenia Polski,

zobowiązania do opuszczenia Polski,

wydania lub przedłużenia wizy

nadania statusu uchodźcy

Kto wydaje decyzję o deportacji z Polski i co ona zawiera?

Decyzję zobowiązującą cudzoziemca do powrotu wydaje:

 1. z urzędu właściwy miejscowo komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej,
 2. na wniosek wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, organu Krajowej Administracji Skarbowej, komendanta wojewódzkiego lub komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, właściwy ze względu na siedzibę organu występującego z wnioskiem albo miejsce pobytu cudzoziemca.

Decyzja o deporcie zawiera dwa istotne rozstrzygnięcia:

 • termin, w którym cudzoziemiec powinien opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak odbywa się deportacja z Polski?

Opuszczenie przez cudzoziemca terytorium RP może być:

 1. dobrowolne,
 2. przymusowe.

Jeśli w decyzji zobowiązującej cudzoziemca do powrotu został mu wyznaczony określony termin, może on dobrowolnie opuścić Polskę bez konieczności wdrażania przymusowych rozwiązań.

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy w stosunku do cudzoziemca wydano decyzję wykonywaną przymusowo, zwłaszcza, jeśli jego dalszy pobyt na terenie Polski może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa kraju lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Przymusowe wykonanie decyzji o zobowiązaniu do powrotu polega na doprowadzeniu cudzoziemca przez Straż Graniczną do granicy (albo portu lotniczego czy morskiego) państwa, do którego ma on wrócić.

Jak uniknąć deportacji z Polski?

Choć zabrzmi to trywialnie, najprostszym sposobem na uniknięcie deportacji jest zadbanie o to, aby pobyt cudzoziemca w Polsce był w pełni legalny. Jeśli jednak decyzja w sprawie zobowiązania do powrotu została wydana, warto się od niej odwołać – organ II instancji może się bowiem nie dopatrzeć przesłanek uzasadniających deportację i taką decyzję zmienić lub uchylić, albo przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, co może uchronić cudzoziemca przed koniecznością opuszczenia Polski.

Biorąc pod uwagę nadchodzący koniec stanu zagrożenia epidemicznego, a co za tym idzie, rozpoczęcia biegu terminów wstrzymanych pandemią koronawirusa, cudzoziemcy powinni rzetelnie przyjrzeć się sytuacjom związanym z legalnością swojego pobytu w Polsce.