OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU PRACY

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU PRACY

Jeśli planujesz zatrudnienie cudzoziemca, musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę w Polsce. Najprostszą i najszybszą procedurą jest powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, dzięki temu oświadczeniu możesz powierzyć pracę cudzoziemcowi na okres 24 miesięcy. Krok po kroku wyjaśniamy, jak uzyskać wpis oświadczenia o powierzeniu pracy do ewidencji oświadczeń.

Krok pierwszy – weryfikacja

Zanim rozpoczniesz procedurę zatrudnienia cudzoziemca, sprawdź, czy przebywa on Polsce legalnie. Zacznij od paszportu – sprawdź czy jest ważny i jak długo oraz na jakiej podstawie przebywa w Polsce. Jeśli masz wątpliwości, zwróć się do specjalistów. Pamiętaj, że dopuszczenie do pracy cudzoziemca, przebywającego w Polsce nielegalnie lub bez ważnych dokumentów, grozi odpowiedzialnością karną.

Sprawdź z jakiego kraju pochodzi cudzoziemiec. Procedura uzyskania wpisu oświadczenia o powierzeniu pracy do ewidencji oświadczeń, dotyczy obywateli tylko 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy. Jeśli Twój kandydat nie jest obywatelem jednego z tych krajów, musisz uzyskać dla niego zezwolenie na pracę typu A. Tą procedurę wyjaśnimy w jednym z kolejnych wpisów.

Krok drugi – wniosek o wpis oświadczenia o powierzeniu pracy do ewidencji oświadczeń

Jeśli weryfikacja przebiegła pomyślnie, możesz zacząć działać. Z wnioskiem o wpis oświadczenia o powierzeniu pracy występujesz do Powiatowego Urzędu Pracy. Jeśli prowadzisz działalność jednoosobową, właściwy będzie PUP według Twojego miejsca zameldowania lub pobytu, jeśli reprezentujesz osobę prawną (np. spółkę z o.o., sp.k) wniosek składasz do PUP właściwego ze względu na siedzibę podmiotu.

Większość Powiatowych Urzędów Pracy nie przyjmuje już wniosków w formie papierowej. Aby to zrobić, powinieneś założyć konto na portalu praca.gov.pl. We wniosku o wpis oświadczenia o powierzeniu pracy, oprócz danych pracodawcy oraz danych cudzoziemca, będziesz musiał wskazać warunki zatrudnienia. To bardzo ważna część, w której musisz określić m.in. stanowisko pracy, rodzaj umowy, wymiar czasu pracy, wysokość wynagrodzenia. Pamiętaj, że żaden z tych punktów nie może ulec zmianie w trakcie trwania zatrudnienia. Wyjątkiem jest zmiana umowy zlecenie na umowę o pracę oraz zwiększenie wynagrodzenia. Każda inna zmiana wymaga nowego zezwolenia na pracę.

Do wniosku o wpis oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będziesz musiał dołączyć: dowód wniesienia opłaty urzędowej w wysokości 100 zł, oświadczenie o niekaralności oraz pierwszą stronę paszportu cudzoziemca.

Niektóre urzędy pracy mogą mieć jednak własne wytyczne i wymagać dodatkowych dokumentów do wniosku, np. oświadczenia o miejscu stałego pobytu lub tzw. oświadczenia o prowadzonej działalności. Urząd może również wezwać Cię do zwiększenia proponowanego wynagrodzenia, jeżeli to, które wskazałeś we wniosku będzie wydawać się niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Krok trzeci – wpis do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy

Jeśli wniosek i załączniki, które złożyłeś do Urzędu są poprawne, w ciągu 7 dni powinieneś uzyskać wpis oświadczenia do ewidencji oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Teraz możesz zawrzeć umowę z cudzoziemcem i zgłosić go do ZUS-u. Pamiętaj, aby w ciągu 7 dni od daty początkowej oświadczenia zawiadomić Urząd Pracy o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.