Praca i pobyt

Praca i pobyt

Cudzoziemiec planujący swój pobyt w Polsce powinien zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi długości legalnego pobytu, możliwości podjęcia pracy czy studiów, a także założenia działalności gospodarczej.

Jak długo cudzoziemiec może przebywać w Polsce?

To, jak długo cudzoziemiec może przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzależnione jest od tytułu pobytowego, jakim dysponuje.

Tytuł pobytowy to inaczej dokument uprawniający cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do tytułów pobytowych zaliczamy m.in.:

 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • wizy
 • ruch bezwizowy.

Warunkiem legalnego pobytu, bez względu na tytuł pobytowy, jest posiadanie ważnego paszportu.

Odpowiedź na pytanie w zakresie możliwego legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga ustalenia, na jakiej podstawie przebywa on w Polsce.

Jeśli cudzoziemiec wjechał i przebywa na terytorium RP na podstawie ruchu bezwizowego, ma prawo pozostać w Polsce na okres do 90 dni w ciągu 180 dni.

Cudzoziemiec, który wjeżdża na podstawie wizy Schengen (typ C) ma prawo przebywać na terytorium wszystkich państw strefy Schengen przez 90 dni w ciągu 180 dni.

Wiza krajowa (typ D) uprawnia cudzoziemca do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do ciągłego pobytu lub do kilku następujących po sobie pobytów na tym terytorium, które trwają łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy i nie dłużej niż rok.

Posiadane przez cudzoziemca karty pobytu są ważne przez okres wskazany w decyzji o udzieleniu stosownego zezwolenia:

 • zezwolenie na pobyt czasowy jest wydawane na okres maksymalnie 3 lat,
 • zezwolenie na pobyt stały wydawane jest na czas nieoznaczony (ale same karty stałego pobytu ważne są 10 lat),
 • pobyt rezydenta długoterminowego UE wydawany jest dla cudzoziemca również na okres nieoznaczony, przy czym karta pobytu ważna jest 5 lat.

Kwestie dotyczące długości legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bywają skomplikowane i budzą wiele wątpliwości, dlatego zachęcamy do umówienia się na konsultacje z naszymi ekspertami, którzy odpowiedzą na każde pytanie.

Jak cudzoziemiec może założyć działalność w Polsce?

Cudzoziemiec bez względu na swoje obywatelstwo i posiadane dokumenty pobytowe może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w formie spółek:

 • komandytowej,
 • komandytowo-akcyjnej,
 • z o.o.,
 • akcyjnej.

W przypadku spółki handlowej za kontrolowaną, w rozumieniu ustawy, uważa się spółkę, w której cudzoziemiec lub cudzoziemcy dysponują bezpośrednio bądź pośrednio powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami, albo mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów art. 4 §1 pkt 4 lit. b lub c, lub e Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych. Może on również do nich przystępować obejmując udziały lub akcje. Nie musi posiadać prawa do pobytu w Polsce, ponieważ jego obecność co do zasady nie jest wymagana (spółkę z o.o. może założyć na przykład przez Internet).

Cudzoziemcy, którzy mają określoną podstawę pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą również zakładać i prowadzić każdą dopuszczalną polskimi przepisami działalność na takich samych zasadach, co obywatele polscy. Dotyczy to cudzoziemców przebywających na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na:

 • pobyt stały,
 • rezydenta długoterminowego UE,
 • w niektórych przypadkach również pobyt czasowy,
 • cudzoziemców posiadających ważną Kartę Polaka czy,
 • posiadającym ochronę czasową lub uzupełniającą w Polsce.
 • posiadającym status uchodźcy
 • posiadającym zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany

Nieco inne zasady obowiązują, w związku z agresją rosyjską, obywateli Ukrainy.

Student cudzoziemiec a praca w Polsce

Polskie przepisy ułatwiają powierzenie pracy cudzoziemcowi, który jest jednocześnie studentem na terytorium Polski.

Jeśli chodzi o powierzenie pracy studentom z państw członkowskich UE, nie jest wymagane uzyskanie cudzoziemcowi zezwolenia na wykonywanie pracy, są oni zatrudniani na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Nieco inaczej przedstawia się sytuacja studentów spoza UE – dla nich należy uzyskać zezwolenie do wykonywania pracy, chyba że są to m.in.:

 • studenci stacjonarnych studiów wyższych, odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej (bez znaczenia, czy jest to placówka publiczna czy niepubliczna),
 • doktoranci stacjonarnych studiów polskich uczelni,
 • absolwenci polskich stacjonarnych studiów wyższych polskiej uczelni.
 • będących studentami, którzy wykonują pracę w ramach odbywania staży zawodowych, do których odbywania kierują organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów;
 • będących studentami, którzy wykonują pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia;
 • uczestniczących w programach wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programach pomocy humanitarnej lub rozwojowej lub programach wakacyjnej pracy studentów, zorganizowanych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy;
 • będących absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach badawczych;

Podstawowymi aktami prawnymi, z którymi warto się zapoznać w zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców jest ustawa o cudzoziemcach i ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Chcesz skonsultować swój indywidualny przypadek? Skontaktuj się z nami i uzyskaj profesjonalną pomoc.

+48 539 319 400
kontakt@legalhr.pl

Sprawdź, jakie dokumenty możemy dla Was uzyskać:

pobyt

oświadczenia o powierzeniu pracy

pobyt

zezwolenia na pobyt stały

pobyt

zezwolenia na pobyt czasowy

pobyt

zezwolenia na pracę

pobyt

obywatelstwo polskie

pobyt

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Sama legalizacja pobytu i pracy jest bardzo ważna, natomiast nie wystarczy do tego, abyś mógł wieść bezpiecznie i spokojnie życie w Polsce. Odpowiadając na inne, ważne potrzeby, możemy dodatkowo zaoferować Ci pomoc w zakresie:

 • uzyskania karty pobytu
 • założenia konta bankowego
 • uzyskania kwatery pracowniczej do wynajęcia
 • uzyskania numer PESEL
 • uzyskania meldunku
 • rejestracji samochodu
 • uzyskania świadczenia
  z programu +500
 • i dużo więcej

Dedykowany koordynator, pomoże Ci w zrealizowaniu powyższych elementów, które sprawią, że Twoje życie w Polsce będzie w pełni legalne oraz bezpieczne.

Przeprowadzimy cały proces legalizacji pracy i pobytu niezależnie od poziomu skomplikowania Twojej sprawy.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie postępowania, od pomocy w wypełnianiu potrzebnych dokumentów, aż do momentu wydania decyzji przez właściwy urząd. Jesteśmy tutaj dla Ciebie, aby Twój pobyt i Twoich bliskich przebiegał bezpiecznie i wygodnie.

Pamiętaj, że jeśli Twój pobyt niebawem ma się zakończyć, nawet w przeciągu kilku dni, a Ty nie chcesz opuszczać Polski, zgłoś się do nas. Eksperci z LegalHR sprawdzą jak mogą Ci pomóc, abyś mógł cieszyć się dalszym życiem na terenie RP.