WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

WNIOSEK O ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY I PRACĘ

Jeśli Twoim głównym celem pobytu w Polsce jest wykonywanie pracy oraz zamierzasz przebywać w tym kraju dłużej niż 3 miesiące – możesz zawnioskować o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Nie wiesz od czego zacząć? Specjaliści od LegalHR wytłumaczą Ci wszystko krok po kroku.

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest bardzo korzystnym rozwiązaniem – jedno postępowanie administracyjne legalizuje zarówno Twój pobyt, jak i pracę. Dlatego mówi się o nim, że jest zezwoleniem jednolitym. Możesz także wielokrotnie przekraczać granicę po okazaniu karty pobytu, którą otrzymasz na podstawie wydanej decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Takie zezwolenie możesz uzyskać na okres maksymalnie 3 lat.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach z dnia 29 stycznia 2022 roku zmniejszyła w znacznym stopniu kryteria udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Najważniejszym warunkiem, jaki należy spełnić, jest wskazanie przez pracodawcę w Załączniku nr 1 do wniosku wynagrodzenia nie niższego, niż minimalne wynagrodzenie za pracę (aktualnie wynoszące 3010 zł brutto miesięcznie).

Co ważne, nawet jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie innego, niż umowa o pracę, stosunku prawnego, wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę cudzoziemiec składa osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce jego aktualnego pobytu, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu w Polsce. W urzędzie pobierane będą odciski linii papilarnych. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę został wysłany pocztą, cudzoziemiec otrzyma wezwanie do osobistego stawiennictwa w urzędzie w ciągu 7 dni.

W praktyce czas oczekiwania na wezwanie do osobistego stawiennictwa jest znacznie dłuższy i zależy od urzędu, do którego składa się wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Dlatego zadbaj o dowody złożenia wniosku za pośrednictwem poczty. Zachowaj potwierdzenie nadania, a najlepiej zwrotne potwierdzenie odbioru dokumentów przez Urząd. Jeśli w ciągu miesiąca od wysyłki wniosku nadal nie otrzymałeś wezwania, warto wysłać do urzędu wniosek o wyznaczenie terminu. Jeśli nie wiesz, jak go przygotować – zgłoś się do nas, pomożemy Ci. To bardzo ważne, bo dopiero po złożeniu odcisków papilarnych, Wojewoda umieści w Twoim dokumencie podróży odcisk stempla (tzw. Stampilę), który jest dowodem na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w świetle obowiązujących przepisów.

Co należy przygotować do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku, to:

  • Wypełniony formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem. Wniosek należy wypełnić i podpisać literami łacińskimi.
  • Załącznik nr 1 do wniosku wypełniony i podpisany przez pracodawcę
  • 4 aktualne fotografie biometryczne
  • kopia paszportu
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie wniosku (440 zł)

Co mogę zrobić, aby przyspieszyć postępowanie?

Dołącz wydruk z rejestru KRS lub CEIDG pracodawcy. Zrób dodatkowo 2 kopie trzech pierwszych stron wniosku oraz 2 kopie pierwszej strony paszportu i strony z aktualną podstawą Twojego pobytu w Polsce (np. strony z wizą lub pieczątką wjazdową). To bardzo ułatwi pracę inspektorowi, który prowadzi Twoją sprawę, a tym samym przyspieszy wydanie decyzji Twojego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Najczęstsze błędy!

Zwróć uwagę, czy Załącznik nr 1 do wniosku na pobyt czasowy i pracę jest wypełniony kompletnie i czy jest podpisany czytelnie przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu powierzającego pracę. To najczęstszy obecnie błąd, który wymaga uzupełnienia akt sprawy.

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę może potrwać nawet rok. Rekordzista, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, wydaje decyzje nawet po 2 latach. Weź to pod uwagę przy podawaniu planowanego okresu zatrudnienia w Załączniku nr 1 do wniosku.

Jeśli masz wątpliwości, zwróć się do specjalistów LEGAL HR.

Dostałeś decyzję… I co dalej?

Wraz z decyzją otrzymasz instrukcję co robić, aby uzyskać kartę pobytu (tzw. Plastik), uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy w czasie trwania zezwolenia. Za wydanie karty pobytu należy wnieść opłatę w wysokości 50 zł na wskazany w piśmie numer konta. Nie musisz dostarczać zaświadczenia o zameldowaniu, chyba, że chcesz, aby na karcie widniał Twój adres zameldowania. Oryginał wniesienia opłaty wyślij do urzędu. Załącz odpowiednie pismo, ze wskazaniem sygnatury sprawy. Jeśli nie wiesz jak to zrobić, zgłoś się do specjalistów LEGAL HR.