ZMIANA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCA W PANDEMII

ZMIANA WARUNKÓW ZATRUDNIENIA CUDZOZIEMCA W PANDEMII

Zastanawiasz się, czy ze względu na pandemię wywołaną koronawirusem możesz zmienić warunki zatrudnienia cudzoziemca, aby utrzymać miejsca pracy dla swoich pracowników? Do pandemii zmiany w sposobie zatrudnienia obcokrajowców wymagały zmiany lub uzyskania nowych dokumentów legalizujących pracę na terytorium Polski. Jakie rozwiązania specjalne przewidują obowiązujące przepisy dla pracodawców, którzy zostali dotknięci spadkiem gospodarczym?

Przepisy COVID-19
W drugiej połowie maja 2020 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy COVID 19, tzw. Tarcza 3.0, która ma wspierać m.in. przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Nowelizacja tej ustawy wprowadziła możliwość zmiany warunków wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce bez konieczności uzyskania nowych pozwoleń na pracę. Aby móc skorzystać z przewidzianych rozwiązań dotyczących zmiany warunków zatrudnienia cudzoziemców, pracodawca musi najpierw spełnić ściśle określone kryteria.


Nowe przepisy umożliwiają wykonywanie przez cudzoziemców pracy na warunkach innych niż określone w:
– oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń;
– zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową;
– zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
– zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Blue Card);
– zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT);
– zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (mobile-ICT);
– dokumentów dołączonych do zawiadomień o zamiarze korzystania przez cudzoziemców z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. 

Zmiana warunków dopuszczalna tylko w ramach Tarczy 3.0
Kluczowym warunkiem, który musisz spełnić jako pracodawca, jest skorzystanie z jednego z rozwiązań przewidzianych w tarczy antykryzysowej: pracy zdalnej, obniżenia wymiaru czasu pracy, zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy, zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy.

Dodatkowo Tarcza 3.0 przewiduje, że podmiot, który zatrudnia cudzoziemca może powierzyć swojemu pracownikowi z zagranicy wykonywanie pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym, ale tylko w przypadku, jeśli zostały spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę. W takim przypadku rozpoczynanie nowej procedury administracyjnej nie jest wymagane.


Jeśli planujesz zmianę warunków zatrudnienia cudzoziemca w Polsce, to pamiętaj, aby spełnić łącznie kryteria, o których piszemy wyżej! W przeciwnym razie, zmiana warunków świadczenia pracy przez cudzoziemca np. zmniejszenie wymiaru czasu pracy czy jego wynagrodzenia, będzie się wiązała z koniecznością uzyskania nowych dokumentów legalizujących pracę Twojego pracownika z zagranicy na terytorium Polski.

Chcesz skonsultować swój indywidualny przypadek? Skontaktuj się z nami  i uzyskaj profesjonalną pomoc.

+48 539 319 400
kontakt@legalhr.pl