Karta Pobytu Czasowego

Karta Pobytu Czasowego

Jeżeli masz zamiar zostać w Polsce dłużej, niż pozwala Ci na to okres ważności wizy lub ruchu bezwizowego, najlepszym rozwiązaniem będzie ubieganie się o kartę pobytu czasowego. Takie zezwolenie możesz uzyskać na okres od roku do maksymalnie 3 lat. Przygotowanie wniosku i zweryfikowanie kompletu dokumentów najlepiej jest powierzyć specjaliście. Każda wątpliwość urzędu do złożonych dokumentów wydłuża proces ubiegania się o kartę pobytu czasowego.

Czym właściwie jest karta pobytu czasowego?

Karta pobytu czasowego jest dokumentem pobytowym, który potwierdza tożsamość cudzoziemca. Otrzymuje ją cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy. Możesz wnioskować o takie zezwolenie, jeśli cel Twojego pobytu uzasadnia pozostanie w Polsce na dłużej niż 3 miesiące. Przeważają wnioski składane w związku z wykonywaniem pracy, ale celem pobytu, uzasadniającym złożenie takiego wniosku, może być również podjęcie studiów w Polsce, prowadzenie działalności gospodarczej, odbycie stażu, pobyt z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, pobyt z cudzoziemcem lub inne. Ważne, byś wybrał tylko jeden z nich oraz skompletował wymagane przepisami dokumenty.

Jakie dokumenty są niezbędne, aby ubiegać się o kartę pobytu czasowego?

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy należy złożyć najpóźniej ostatniego dnia legalnego pobytu w Polsce do Wydziału d.s. Cudzoziemców Urzędu Wojewódzkiego według miejsca zamieszkania cudzoziemca. Wniosek należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (pamiętaj o zachowaniu potwierdzenia nadania wniosku!). 

Podstawowe dokumenty, wymagane do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, są takie same dla każdego celu pobytu, i są nimi: 

 • Wypełniony wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy + 2 kopie trzech pierwszych stron wniosku
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z instrukcją i pouczeniem do wniosku. Dokument wypełnij w języku polskim, drukowanymi literami. 
 • Na stronie 7 wniosku złóż podpis, który będzie widniał na wydrukowanej karcie pobytu czasowego, ważne, aby podpis nie wychodził poza ramki. 
 • 4 aktualne fotografie biometryczne,
 • Kopie zapisanych stron w paszporcie,
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (jej wysokość uzależniona jest od rodzaju zezwolenia, o które się ubiegasz)

Natomiast, w zależności od tego, w jakim celu przebywasz w Polsce, będą wymagane dodatkowe dokumenty, na przykład:

 • jeśli cel pobytu to praca, obowiązkowo dołączasz Załącznik nr 1 wypełniony przez Twojego pracodawcę
 • jeśli cel pobytu to pobyt z małżonkiem, obywatelem RP, musisz dołączyć m.in. akt małżeństwa i kopie dowodu osobistego małżonka
 • jeśli cel pobytu to studia, będziesz musiał m.in. dołączyć zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia
 • jeśli cel pobytu to prowadzenie działalności, postępowanie jest bardziej skomplikowane i wymagane jest spełnienie określonych kryteriów zarówno przez cudzoziemca, jak i firmę. 

Pamiętaj, aby odbierać i niezwłocznie odpowiadać na korespondencję z Urzędu w Twojej sprawie oraz każdorazowo informować o zmianie adresu do doręczeń. Jeśli w trakcie postępowania cel Twojego pobytu ulegnie zmianie (np. zmienisz pracę), niezwłocznie poinformuj o  tym Urząd, do którego złożyłeś wniosek. Procedura uzyskania karty pobytu może potrwać, w zależności od Urzędu, od 3 miesięcy, do nawet 2 lat, dlatego tak ważne jest, abyś złożył kompletny wniosek, wraz z wymaganymi załącznikami oraz reagował na każdą korespondencję z urzędu. Jeśli planujesz zmianę miejsca zamieszkania w najbliższej przyszłości lub wyjazd, nawet krótki, ustanów pełnomocnika w swojej sprawie.

Jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie karty pobytu czasowego? 

Karta pobytu czasowego uprawnia, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy, bez konieczności posiadania wizy. Posiadacz karty czasowego pobytu ma prawo podróżować również po wszystkich krajach Strefy Schengen. Pobyt nie może przekraczać 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni.  

Karta pobytu czasowego, w większości przypadków, uprawnia również do wykonywania pracy w Polsce.

Co oznacza adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie czasowego pobytu? 

Adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu czasowego nie zawsze oznacza nieograniczony dostęp do rynku pracy w Polsce. 

Z ustawy o cudzoziemcach wynika, że na karcie pobytu cudzoziemca adnotację „dostęp do rynku pracy” umieszcza się w przypadku zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Uprawnienie takie może wynikać jednak nie z samego faktu posiadania karty pobytu czasowego, lecz z faktu posiadanego dodatkowo zezwolenia na pracę lub z mocy innych przepisów zwalniających cudzoziemca z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Adnotacja na karcie pobytu jako potwierdzająca to uprawnienie, ma zatem charakter jedynie informacyjny (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2017 r.).

Jeśli więc jesteś cudzoziemcem, który uzyskał kartę pobytu czasowego z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub pracodawcą, który zamierza zatrudnić cudzoziemca, posiadającego takie zezwolenie, bezwzględnie zapoznaj się z decyzją do zezwolenia. W decyzji będzie podana podstawa prawna wydania zezwolenia na pobyt czasowy.

Choć świadomość wśród cudzoziemców rośnie, niestety nadal wielu z nich uważa, że adnotacja na karcie pobytu czasowego oznacza dla nich nieograniczony dostęp do rynku pracy. Wielu z nich nadal nie przywiązuje uwagi do samej decyzji, często ją gubią lub po prostu jej nie czytają. Tymczasem, większość decyzji wydawana jest na konkretnego pracodawcę, na konkretne stanowisko, wymiar czasu pracy i wysokość wynagrodzenia. Jakakolwiek zmiana warunków zatrudnienia, wymaga wystąpienia o nowe zezwolenie na pobyt czasowy lub zmianę decyzji do tego zezwolenia.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy cudzoziemiec, którego planujesz zatrudnić, jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, z uwagi na posiadaną kartę pobytu czasowego, skontaktuj się z nami!

Wymiana karty pobytu

Kartę pobytu wymienia się w przypadku:

 • zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;
 • zmiany wizerunku twarzy posiadacza karty pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu utrudniającym lub
 • uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty;
 • jej utraty;
 • jej uszkodzenia;
 • przejęcia przez Rzeczpospolitą Polską odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE z adnotacją, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 18 ustawy o cudzoziemcach;
 • przejęcia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej odpowiedzialności za ochronę międzynarodową posiadacza karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Kartę pobytu wymienia się na wniosek cudzoziemca. Tu także cudzoziemiec osobiście odbiera kartę pobytu.