Rodo

Rodo

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY Z ART. 13 UST. 1 i 2 ORAZ ART. 14 RODO

Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administrator danych osobowych:

Ze względu na powiązania organizacyjne, personalne, infrastrukturalne i kapitałowe została zawarta umowa o współadministrowanie danymi osobowymi, zgodnie z art. 26 RODO. W związku z tym, następujące podmioty wspólnie są administratorami Pani/Pana danych osobowych:

a) KAMIL ZIELIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą Kamil Zieliński, ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin, REGON: 320660237, NIP: 6692279262;
b) 7HS Sp. z o.o., ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin; KRS: 0000650588; NIP: 6692531141; REGON: 365999682;
c) 7HR GROUP Sp. z o.o., ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin; KRS: 0000721570; NIP: 8513220805; REGON: 369609287;
d) 2BeFair Fundacja, ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin; KRS: 0000686545; NIP: 8522633263; REGON: 367776822;
e) Legal HR Sp. z o.o., ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin; KRS: 0000686381; NIP: 5223095804; REGON: 367788854.

zwane dalej łącznie: „Współadministratorami”.

2. Uzgodnienia dotyczące współadministrowania:

W ramach umowy o współadministrowanie, został uzgodniony zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:
a) Współadministratorzy wspólnie są odpowiedzialni za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących praw. W odpowiednim przypadku Współadministrator umożliwi Panu/Pani wykonanie praw lub przekaże Pana/Pani żądanie właściwemu Współadministratorowi, który zrealizuje Pana/Pani żądanie;
b) każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w ramach wskazanych celów.

3. Inspektor Ochrony Danych oraz wspólny punkt kontaktowy

Współadministratorzy powołali wspólnego dla wszystkich Współadministratorów Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@legalhr.pl
Jednocześnie, Inspektor Ochrony Danych pełni funkcję wspólnego punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane przez wszystkich Współadministratorów.

4. Cele i podstawy przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO:
a) zawarcia i realizacji umowy na korzystanie z usług Współadministratorów, a także umożliwienia i utrzymania kontaktu,
b) wywiązania się z obowiązków prawnych, np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami prawa,
c) dochodzenia ewentualnych należności,
d) ewentualnych sporów sądowych, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
e) uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie/uzyskania kontaktu w ramach prowadzonego formularza kontaktowego,
f) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

5. Kategorie danych, które przetwarzamy:

Aby realizować powyższe cele, przetwarzamy poniższe dane:
a) dane niezbędne do zawarcia, realizacji, a także rozwiązania umów zawartych ze Współadministratorami– m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe.

6. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji umowy w tym m.in. dostawców oprogramowania i usług IT, zleceniobiorców świadczących na rzecz Współadministratorów usługi księgowe, prawne, kontrolne i outsoursingowe. Dane osobowe mogą być przekazywane również organom skarbowym, audytorskim i innym.

7. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Okres przechowywania danych osobowych (okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu):

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji bądź przez okres dłuższy wynikający wprost z umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub niezbędny dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i tylko w zakresie określonym przepisami.

9. Prawa dotyczące danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Powyższe prawa mogą zostać zrealizowane w formie np. oświadczenia złożonego na piśmie.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie przez Pana/Panią danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nieprzekazania wymaganych danych niezbędnych do realizacji umowy – uniemożliwi jej zawarcie oraz realizację.

11. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla pracowników

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administrator danych osobowych:
Ze względu na powiązania organizacyjne, personalne, infrastrukturalne i kapitałowe została zawarta umowa o współadministrowanie danymi osobowymi, zgodnie z art. 26 RODO. W związku z tym, następujące podmioty wspólnie są administratorami Pani/Pana danych osobowych:

a) KAMIL ZIELIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą Kamil Zieliński, ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin, REGON: 320660237, NIP: 6692279262;
b) 7HS Sp. z o.o., ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin; KRS: 0000650588; NIP: 6692531141; REGON: 365999682;
c) 7HR GROUP Sp. z o.o., ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin; KRS: 0000721570; NIP: 8513220805; REGON: 369609287;
d) 2BeFair Fundacja, ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin; KRS: 0000686545; NIP: 8522633263; REGON: 367776822;
e) Legal HR Sp. z o.o., ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin; KRS: 0000686381; NIP: 5223095804; REGON: 367788854.

zwane dalej łącznie: „Współadministratorami”.

2. Uzgodnienia dotyczące współadministrowania:

W ramach umowy o współadministrowanie, został uzgodniony zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:
c) Współadministratorzy wspólnie są odpowiedzialni za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących praw. W odpowiednim przypadku Współadministrator umożliwi Panu/Pani wykonanie praw lub przekaże Pana/Pani żądanie właściwemu Współadministratorowi, który zrealizuje Pana/Pani żądanie;
d) każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w ramach wskazanych celów.

3. Inspektor Ochrony Danych oraz wspólny punkt kontaktowy

Współadministratorzy powołali wspólnego dla wszystkich Współadministratorów Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@legalhr.pl
Jednocześnie, Inspektor Ochrony Danych pełni funkcję wspólnego punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane przez wszystkich Współadministratorów.

4. Cele i podstawy przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO i Kodeksu pracy oraz na podstawie udzielonych zgód w celach:
a) zatrudniania, bezpieczeństwa i organizacji pracy, oraz zapewnienia uczestnictwa w szkoleniach oferowanych przez podmioty zewnętrzne,
b) pomocy w legalizacji pobytu,
c) zapewnienia zakwaterowania – pośredniczenie w zawarciu umowy najmu,
d) realizacji zobowiązań wynikających z umów zawartych przez Współadministratorów dotyczących leasingu pracowniczego i outsourcingu,
e) ewentualnych sporów sądowych, w tym ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem,
f) archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem Współadministratorów.

5. Kategorie danych, które przetwarzamy:

Aby realizować powyższe cele, przetwarzamy poniższe dane:
a) dane niezbędne do zawarcia, realizacji, a także rozwiązania umów o pracę / zlecenie / o dzieło / kontraktów menadżerskich zawartych ze Współadministratorami oraz realizacji leasingu pracowniczego i outsourcingu – m.in. imię, nazwisko, pesel, nip, dane kontaktowe, dane członków rodziny, dane zebrane w procesie rekrutacji, świadectwa, uprawnienia, zaświadczenia ze szkoleń, zaświadczenia o barku przeciwskazań do pracy, świadectwa pracy.
b) dane niezbędne do pomocy w legalizacji pobytu – m.in. imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce urodzenia, właściwy urząd skarbowy, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), numer paszportu (skan paszportu), wiza (skan wizy), seria i numer karty Polaka, nr NIP, nr PESEL.
c) dane niezbędne do zapewnienia zakwaterowania – m.in. Imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości.

6. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do zewnętrznych podmiotów obsługujących np. dostarczanie szkoleń i kursów zawodowych, rekrutację i zarządzanie kadrami, wsparcie i utrzymanie infrastruktury IT (w tym w ramach wykorzystywanego systemu informatycznego do rekrutacji i zatrudnienia), doradztwo prawne, analizę zachowań użytkowników, obsługę zamówień, weryfikację zgodności (audyty), szkolenia i rozwój.
Dane osobowe mogą być przekazywane do klientów Współadministratorów w ramach realizacji leasingu pracowniczego i outsourcingu.
Dane mogą być przekazywane podmiotom oferującym dodatkowe świadczenia dla pracowników takie jak grupowe ubezpieczenia, inne benefity oraz organizację podroży służbowych.
Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, którym przekazanie danych jest niezbędne do realizacji umowy – są to m.in. Instytucje Medycyny Pracy, Urzędy Skarbowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podmioty świadczące usługi prawne, teleinformatyczne.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań.

7. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

8. Okres przechowywania danych osobowych (okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu):

Pani/Pana Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 4 celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, przez okres do czasu zakończenia jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa pracy dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
b) w zakresie sporów sądowych przez okres 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.

9. Prawa dotyczące danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Powyższe prawa mogą zostać zrealizowane w formie np. oświadczenia złożonego na piśmie.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie przez Pana/Panią danych określonych w obowiązujących przepisach tj. wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do zawarcia umowy o pracę. W pozostałym zakresie podanie danych ma charakter dobrowolny.

11. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


1. Administrator danych osobowych:

Ze względu na powiązania organizacyjne, personalne, infrastrukturalne i kapitałowe została zawarta umowa o współadministrowanie danymi osobowymi, zgodnie z art. 26 RODO. W związku z tym, następujące podmioty wspólnie są administratorami Pani/Pana danych osobowych:

a) KAMIL ZIELIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą Kamil Zieliński, ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin, REGON: 320660237, NIP: 6692279262;
b) 7HS Sp. z o.o., ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin; KRS: 0000650588; NIP: 6692531141; REGON: 365999682;
c) 7HR GROUP Sp. z o.o., ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin; KRS: 0000721570; NIP: 8513220805; REGON: 369609287;
d) 2BeFair Fundacja, ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin; KRS: 0000686545; NIP: 8522633263; REGON: 367776822;
e) Legal HR Sp. z o.o., ul. Lutniana 39, 71-425 Szczecin; KRS: 0000686381; NIP: 5223095804; REGON: 367788854.

zwane dalej łącznie: „Współadministratorami”.

2. Uzgodnienia dotyczące współadministrowania:

W ramach umowy o współadministrowanie, został uzgodniony zakres odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności:
a) Współadministratorzy wspólnie są odpowiedzialni za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących praw. W odpowiednim przypadku Współadministrator umożliwi Panu/Pani wykonanie praw lub przekaże Pana/Pani żądanie właściwemu Współadministratorowi, który zrealizuje Pana/Pani żądanie;
b) każdy ze Współadministratorów jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w ramach wskazanych celów.

3. Inspektor Ochrony Danych oraz wspólny punkt kontaktowy

Współadministratorzy powołali wspólnego dla wszystkich Współadministratorów Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@legalhr.pl
Jednocześnie, Inspektor Ochrony Danych pełni funkcję wspólnego punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane przez wszystkich Współadministratorów.

4. Cele i podstawy przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa – w szczególności art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO i Kodeksu pracy w celach:
a) realizacji konkretnego procesu rekrutacyjnego w tym również na rzecz klientów Współadministratorów,
b) realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych,
c) umieszczenia w bazie danych kandydatów Współadministratorów,
d) pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej odpowiedniej pracy,
e) przesłania informacji o Pani/Panu klientom Współadministratorów w celu aplikowania na określone stanowisko lub oceny Pani/Pana kwalifikacji,
f) realizacja zobowiązań wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Współadministratorami, a osobami trzecimi w związku z Pani/Pana rekrutacją;
g) pomocy w legalizacji pobytu,
h) pomocy w zapisaniu dzieci do żłobka/przedszkola/szkoły;
i) pomocy przy rozliczeniach podatkowych;
j) pomocy w uzyskiwaniu nr PESEL i zakładaniu konta bankowego;
k) zapewnienia zakwaterowania – pośredniczenie w zawarciu umowy,
l) uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie/uzyskania kontaktu w ramach prowadzonego formularza kontaktowego,
m) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonych rekrutacji, do momentu przedawnienia takich roszczeń.

5. Kategorie danych, które przetwarzamy:

Aby realizować powyższe cele, przetwarzamy poniższe dane:
a) dane niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wizerunek (w przypadku zdjęcia znajdującego się w CV);
b) dane niezbędne do prowadzenia procesu rekrutacji na rzecz klienta czyli dane wskazane w lit. a) oraz: status imigracyjny (jeśli jest wymagane pozwolenie na pracę), narodowość, obywatelstwo, informacje o karalności, jeżeli jest to wymagane na stanowisku, na które chce Pani/Pan aplikować, dane związane z posiadanymi referencjami.
c) dane niezbędne do pomocy w legalizacji pobytu – m.in. imię (imiona) i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, miejsce urodzenia, właściwy urząd skarbowy, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), numer paszportu (skan paszportu), wiza (skan wizy), seria i numer karty Polaka, nr NIP, nr PESEL.
d) dane niezbędne do pomocy w zapisaniu dzieci do żłobka/przedszkola/szkoły – m.in. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość; adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców, oświadczenie o miejscu zamieszkania, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.
e) dane niezbędne do pomocy przy rozliczeniach podatkowych – m.in. imię (imiona) i nazwisko, nr PESEL, wysokość dochodów, wysokość dochodów małżonka, dane dotyczące dzieci.
f) dane niezbędne do pomocy uzyskiwaniu nr PESEL i zakładaniu konta bankowego – m.in. imię (imiona) i nazwisko, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), płeć, data urodzenia, kraj urodzenia, kraj miejsca zamieszkania, obywatelstwo, seria i numer oraz data ważności dokumentu podróży cudzoziemca lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, nazwisko rodowe, imię matki, nazwisko rodowe ojca, imię ojca, oznaczenie aktu urodzenia, miejsce urodzenia, nazwisko rodowe matki, stan cywilny, imię i nazwisko rodowe małżonka, numer PESEL małżonka, informacja o ostatnich zdarzeniach mających wpływ na małżeństwo.
g) dane niezbędne do zapewnienia zakwaterowania – m.in. Imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania, numer dokumentu tożsamości.

6. Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazywane do potencjalnych pracodawców i innych agencji/organizacji rekrutacyjnych.
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą również organy państwowe w zakresie wykonywanych zadań.

7. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu), jeżeli będzie to zgodne z ustawodawstwem z zakresu ochrony danych, a środki przekazu zapewnią odpowiednią ochronę danych, na przykład:
a) poprzez umowę o przekazywaniu danych zawierającą przyjęte przez Komisję Europejską aktualne standardowe klauzule umowne dotyczące przenoszenia danych osobowych przez administratorów danych w EOG na administratorów i podmioty przetwarzające w jurysdykcjach bez odpowiednich przepisów z zakresu ochrony danych,
b) poprzez przystąpienie do porozumienia EU-US Privacy Shield w celu transferu danych osobowych z podmiotów w UE do podmiotów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub do jakiejkolwiek równoważnej umowy w odniesieniu do innych jurysdykcji,
c) przekazując dane do kraju, w którym Komisja Europejska dokonała ustalenia adekwatności w zakresie poziomu ochrony danych w takim kraju poprzez swoje ustawodawstwo,
d) jeżeli jest to konieczne dla zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy Współadministratorami, a osobą trzecią, a przekazanie danych leży w Pani/Pana interesie dla celów umowy (gdy dane muszą zostać przekazane poza EOG w celu spełnienia zobowiązań umownych),
e) jeżeli Pani/Pan wyraził/a zgodę na przekazanie danych.

8. Okres przechowywania danych osobowych (okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu):

Pani/ Pana/i dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia przez Pana/ią zgody. Tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż przez 1 rok w celu przyszłych rekrutacji. W zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt 4 lit. f) na podstawie przepisów nadrzędnych przez okres w nich wskazany.

9. Prawa dotyczące danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Powyższe prawa mogą zostać zrealizowane w formie np. oświadczenia złożonego na piśmie.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych:

Podanie przez Pana/Panią danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nieprzekazania wymaganych danych, określonych Kodeksem Pracy – uniemożliwi wzięcie udziału w rekrutacji.

11. Przetwarzanie zautomatyzowane i profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.