BŁĘDY W LEGALIZACJI PRACY CUDZOZIEMCÓW

BŁĘDY W LEGALIZACJI PRACY CUDZOZIEMCÓW

Pracodawcy zatrudniający cudzoziemców muszą zadbać o wiele szczegółowych aspektów urzędowych, prawnych  i legalizacyjnych, dotyczących pracowników z zagranicy. Procesy legalizacyjne są skomplikowane i czasochłonne, a także wymagają znajomości zmieniających się przepisów i śledzenia nowelizacji przedmiotowych ustaw. Poniżej przedstawiamy listę najczęściej popełnianych błędów przez pracodawców w procesach legalizacyjnych personelu zagranicznego.

Brak umowy w formie pisemnej i jej tłumaczenia na język zrozumiały dla cudzoziemca
Niezależnie od tego, czy chcesz zatrudnić obcokrajowca na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami musisz zawrzeć pisemną umowę z cudzoziemcem. Przypominamy, że wymóg zawarcia umowy w formie pisemnej dotyczy również przypadków, gdy cudzoziemiec zwolniony jest z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Oprócz tego jako pracodawca jesteś zobowiązany do przedstawienia tłumaczenia tej umowy na język zrozumiały dla obcokrajowca. 

Zatrudnienie cudzoziemca, który ma zezwolenie na pracę lub jednolite zezwolenie na pobyt i pracę wydane dla innego podmiotu
Zezwolenia na pracę wydawane są przez wojewodów co do zasady dla konkretnych pracodawców na wskazane przez nich we wnioskach stanowiska i określone warunki zatrudnienia. Podobnie w przypadku, gdy cudzoziemiec posiada jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca, musisz uzyskać dla niego nowe zezwolenie na pracę lub cudzoziemiec musi wystąpić o nowe zezwolenie na pobyt i pracę. 

Brak weryfikacji legalnego pobytu lub możliwości podjęcia legalnej pracy.
Fakt, że cudzoziemiec przebywa w Polsce, nie oznacza automatycznie, że jest to legalny pobyt. Warto upewnić się, czy wiza jest ważna oraz czy nie został przekroczony tzw. limit dni, np. w przypadku korzystania z ruchu bezwizowego jest to 90 dni w ciągu 180 dni lub w przypadku wizy D05 – 180 dni w ciągu 360 dni. Należy też pamiętać, że nie każda wiza uprawnia cudzoziemca do podjęcia pracy. Cudzoziemiec nie może legalnie pracować, gdy przebywa w Polsce na podstawie wizy oznaczonej symbolami: 01 cel turystyczny, 20 korzystanie z ochrony czasowej, 21 przyjazd ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe.

Niedotrzymywanie terminów zgłoszeń podjęcia, niepodjęcia lub zakończenia pracy przez cudzoziemca do odpowiednich urzędów.
Zatrudniając cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy, pracodawcy często nie zachowują następujących terminów: zgłoszenie podjęcia pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy oraz zgłoszenie niepodjęcia pracy w terminie 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia pracy. W przypadku zatrudnienia obcokrajowca na podstawie zezwolenia wojewódzkiego jako pracodawca jesteś obowiązany przekazać informację wojewodzie, który wydał zezwolenie, jeśli cudzoziemiec zakończył pracę 3 miesiące wcześniej, niż jest to wskazane w zezwoleniu, a także poinformować w ciągu 7 dni, jeśli cudzoziemiec nie podejmie pracy w ciągu trzech miesięcy od daty rozpoczęcia pracy wpisanej w wydanym zezwoleniu na pracę. 

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i zyskać pewność, że spełniasz wszystkie obowiązki wynikające z zatrudniania obcokrajowców, zgłoś się do nas!
Zadzwoń: +48 539 319 400
Napisz: kontakt@legalhr.pl