JAK ZATRUDNIĆ OBYWATELA UKRAINY?

JAK ZATRUDNIĆ OBYWATELA UKRAINY?

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował napływ tysięcy uchodźców szukających schronienia na terytorium Polski. Wprowadzona niezwłocznie po 24 lutego 2022 r. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z inwazją Rosji zawiera w sobie szczególne regulacje dotyczące możliwości wykonywania pracy przez Ukraińców przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym.

Kto może legalnie pracować w Polsce?

Podjąć pracę w Polsce mogą obywatele Ukrainy:

 • przebywający w Polsce legalnie i mający ważny tytuł pobytowy (wiza, zezwolenie na pobyt czasowy, ruch bezwizowy),
 • którzy wjechali legalnie na terytorium RP od dnia 24 lutego 2022 roku w związku z wojną.

Ukraińcy, którzy wjechali na terytorium Polski, mają zagwarantowaną czasową ochronę i legalny pobyt przez okres 18 miesięcy, licząc od dnia 24 lutego 2022, tj. do 23 sierpnia 2023 roku.

Czasową ochronę przyznano również dla małżonka obywatela Ukrainy, który nie posiada wprawdzie obywatelstwa ukraińskiego, ale opuścił kraj z uwagi na wojnę.

Wjazd do Polski z powodu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, a w konsekwencji legalny pobyt obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, można potwierdzić na dwa sposoby:

 • poprzez posiadanie stempla w paszporcie (innym dokumencie podróży) umieszczonego przez Straż Graniczną i potwierdzającego legalne przekroczenie granicy ze wskazaniem daty,
 • w przypadku braku posiadania stempla (czyli niezarejestrowania wjazdu podczas kontroli granicznej) konieczne jest złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w ciągu 90 dni od dnia wjazdu do Polski

Przedłużeniu ulegają również już posiadane tytuły pobytowe (wizy, zezwolenia na pobyt czasowy) czy pobyt w ramach ruchu bezwizowego.

Jak legalnie zatrudnić obywatela Ukrainy?

Ci obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski w związku z wybuchem wojny, mogą zostać legalnie zatrudnieni na podstawie powiadomienia właściwego urzędu pracy.

Powiadomienie składa się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Należy to zrobić w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy z cudzoziemcem .

Co ważne, powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy to jedyna legalna ścieżka zatrudnienia Ukraińca, który przyjechał do Polski po 24 lutego 2022 r. Oraz nie posiada paszportu zagranicznego, ale również alternatywa dla zatrudnienia obywatela Ukrainy, który posiada już tytuł pobytowy.

Obywatele Ukrainy, którzy zostali zatrudnieni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ww. powiadomienia mogą swobodnie zmieniać pracodawcę z uwagi na przyznanie na mocy specustawy ogólnego dostępu do rynku pracy w Polsce, pod warunkiem wysłania nowego powiadomienia.

Co trzeba podać w zgłoszeniu do urzędu pracy?

Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną, powinno zawierać:

 • informacje dotyczące podmiotu powierzającego pracę tj. nazwa lub imię i nazwisko, adres siedziby albo miejsce zamieszkania, numer telefonu lub adres e-mail, NIP i REGON albo numer PESEL, numer wpisu do agencji zatrudnienia, jeśli podmiot powierza pracę w tym charakterze, symbol PKD oraz opis działalności związanej z pracą, która będzie wykonywana przez obywatela Ukrainy;
 • dane osobowe cudzoziemca: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, obywatelstwo, rodzaj, numer i seria dokumentu podróży, numer PESEL, o ile został nadany;
 • Informacje dotyczące wykonywanej pracy: rodzaj zawieranej umowy, stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, miejsce wykonywanej pracy, miesięczne lub godzinowe wynagrodzenie, wymiar czasu pracy (przy umowie o pracę) lub liczba godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu (przy umowach cywilnoprawnych), liczba wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na dzień 23 lutego 2022 roku oraz na dzień złożenia powiadomienia.

Zatrudnienie Ukraińca – jakie są obowiązki pracodawcy?

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy powierzającego pracę obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce jest ich zatrudnienie na warunkach określonych w powiadomieniu – jeśli zmianie ulega stanowisko czy wymiar czasu pracy, konieczne jest złożenie nowego powiadomienia.

Na pracodawcy ciążą również obowiązki związane z samym zatrudnieniem, w szczególności:

 • wypłacane wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne (od  2023 roku stawka godzinowa to 22,80 zł brutto, a minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 3490 zł brutto),
 • umowa musi mieć formę pisemną z uwzględnieniem warunków zawartych w powiadomieniu zgłoszonym do urzędu pracy,
 • przedłożenie tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały, jeśli obywatele Ukrainy legalnie przebywający w Polsce nie władają w wystarczającym stopniu językiem polskim,
 • zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych.

Masz więcej pytań dotyczących zatrudniania obcokrajowców? Zapraszamy do kontaktu. Zadzwoń pod numer +48 539 319 400 lub wyślij e-mail na adres kontakt@legalhr.pl