JAKIE KONSEKWENCJE GROŻĄ PRACODAWCY ZA NIELEGALNE ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA?

JAKIE KONSEKWENCJE GROŻĄ PRACODAWCY ZA NIELEGALNE ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA?

Coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnienie cudzoziemców w swojej firmie. Niestety, zdarzają się przypadki, w których pracodawca nie wypełnia poprawnie obowiązku legalizacji pracy cudzoziemca ze względu na niedostateczną znajomość przepisów.

Kiedy pracę cudzoziemca uznaje się z nielegalną?

Cudzoziemiec wykonuje pracę nielegalnie, gdy: 

  • nie posiada ważnego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce,
  • podstawa pobytu nie uprawnia go do wykonywania pracy (np. wiza 01, 20 i 21)
  • wykonuje pracę bez pozwolenia w przypadkach, jeśli jest ono wymagane,
  • wykonuje pracę bez ważnego pozwolenia w przypadkach, jeśli jest ono wymagane,
  • wykonuje pracę na rzecz innego podmiotu niż ten, który wystawił i zarejestrował pozwolenie,
  • wykonuje pracę na innych warunkach i na innym stanowisku niż określone w pozwoleniu na pracę i zawartej umowie (z zastrzeżeniem wyjątków),
  • wykonuje pracę bez zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej .

Jakie konsekwencje grożą za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

W związku z dużą skalą problemu nielegalnego zatrudniania obcokrajowców, 20 lipca 2017 roku w życie weszła Ustawa o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadziła zaostrzenie kar dla pracodawców nielegalnie zatrudniających cudzoziemców. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. art. 120 ust 1. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, za nielegalne zatrudnienie pracownika z zagranicy grozi kara grzywny od 1000 do 30 000 złotych. Dodatkowo kara grzywny nie niższa niż 1000 złotych przewidziana jest także dla cudzoziemca za nielegalne podjęcie i wykonywanie pracy.

Natomiast kara grzywny w wysokości od 3000 do 30 000 złotych grozi za wprowadzenie obcokrajowca w błąd, wyzyskanie błędu, wykorzystanie zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy, żądanie od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania pracy, a także doprowadzenie innej osoby do powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. 

Ustawodawca przewidział jednak wyjątkowe sytuacje i w art. 120a ust 1. i 2. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest mowa o tym, że pracodawca nie podlega karze grzywny, jeśli łącznie wypełnił obowiązki, o których mowa w art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz zgłosił cudzoziemca, któremu powierzył wykonywanie pracy, do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów.

Aby uniknąć kar finansowych i innych konsekwencji, należy rzetelnie podejść do procesu legalizacji pracy cudzoziemca oraz starannie wypełnić wszystkie obowiązki wynikające z zatrudnienia obcokrajowca. Nie należy to jednak do najłatwiejszych procedur i wymaga specjalistycznej wiedzy. 

Zgłoś się do nas, jeśli potrzebujesz wsparcia w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej legalizacji pobytu i pracy cudzoziemca.
Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!
Zadzwoń: +48 539 319 400
Napisz: marcin@legalhr.pl