KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

KONTROLA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Jeśli zatrudniasz pracowników z zagranicy to musi się liczyć z możliwymi kontrolami legalności zatrudnienia cudzoziemców, które przeprowadzane są przez Państwową Inspekcję Pracy. Do weryfikacji legalności zatrudnienia uprawniona jest również Straż Graniczna. Obie służby współpracują ze sobą i ich zadaniem jest badanie legalności powierzania pracy obcokrajowcom, które ma na celu eliminowanie zjawiska nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. 

Co to jest nielegalne zatrudnienie cudzoziemca?

Nielegalne zatrudnienie to powierzenie pracy cudzoziemcowi, który:

  • nie posiada ważnego dokumentu uprawniającego go do pobytu w Polsce,
  • podstawa jego pobytu nie uprawnia go do wykonywania pracy,
  • wykonuje pracę bez pozwolenia w przypadkach, gdy jest ono wymagane,
  • wykonuje pracę bez ważnego pozwolenia, jeśli jest ono wymagane,
  • wykonuje pracę na rzecz innego podmiotu niż ten, który wystawił i zarejestrował pozwolenie,
  • wykonuje pracę na innych warunkach i na innym stanowisku niż określone w pozwoleniu na pracę i zawartej umowie (z zastrzeżeniem wyjątków),
  • wykonuje pracę bez zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.


Są to najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców zatrudniających cudzoziemców. O wszystkich przypadkach, w których występuje nielegalne zatrudnienie obcokrajowców, możesz przeczytać w ustawach przedmiotowych.

Jak wygląda kontrola Państwowej Inspekcji Pracy?

Kontrola legalności zatrudnienia cudzoziemców może być niezapowiedziana i odbyć się o każdej porze dnia czy nocy. Kontrola przeprowadzana jest przez co najmniej dwóch inspektorów, po okazaniu legitymacji służbowych i odpowiedniego upoważnienia do jej przeprowadzenia. Podczas kontroli badana jest zgodność wykonywania pracę przez cudzoziemców z obowiązującym prawem. Weryfikacja dokumentacji personelu zagranicznego może być przeprowadzona w siedzibie Twojej firmy lub w miejscu wykonywania pracy przez obcokrajowca. Zdarza się również, że kontrola legalności zatrudnienia może odbyć się w miejscu przechowywania dokumentów finansowych i kadrowych, jeśli są gromadzisz je w innym miejscu niż Twoja siedziba, np. jeśli korzystasz z usługi outsourcingu legalizacji pracy cudzoziemców przez profesjonalną firmę.  

Jak się przygotować do kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemca?

Warto wiedzieć, że dwuosobowy zespół inspektorów może sprawdzić tożsamość osób, przebywających w miejscu kontroli, czyli np. w Twojej siedzibie. W trakcie jej trwania niektórzy z Twoich pracowników mogą zostać przesłuchani. 

Do kontroli legalności zatrudnienia przygotuj dokumenty potwierdzające legalne powierzenie pracy cudzoziemcowi (zezwolenie na pracę, kopia dokumentów podróży z aktualną wizą, kopia jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę wraz z kopią decyzji Wojewody, kopię oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, dokumenty poświadczające, że cudzoziemiec może być zatrudniony bez zezwolenia na pracę). 

W toku kontroli weryfikowane będą także umowy, które zawarłeś z pracownikiem z zagranicy. Inspektorzy, przeprowadzający kontrolę, mogą dodatkowo zażądać innych dokumentów, takich jak: listy obecności, dokumentacja kadrowa dotycząca wynagrodzenia wypłacanego cudzoziemcom. 

Ustalenia kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemca są zwykle udokumentowane w formie protokołu lub notatki.  

Wykrycie nieprawidłowości podczas kontroli legalności zatrudnienia

Jeśli inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy wykryją nieprawidłowości, to mogą oni wydać Ci pouczenie na piśmie lub ustnie, nałożyć grzywnę w wysokości od 3000 do 30 000 złotych lub skierować wniosek o ukaranie do sądu w związku z wykroczeniami określonymi w Ustawie o promocji zatrudnienia oraz w innych przedmiotowych ustawach. Dodatkowo o naruszeniu przepisów inspektorzy zawiadomią Straż Graniczna, która podejmie odpowiednie środki (np. może zobowiązać Twojego pracownika z zagranicy do opuszczenia terytorium Polski na Twój koszt i do zapłaty grzywny). Inspektorzy poinformują dodatkowo Wojewodę o wykrytych naruszeniach prawa, który uchyli zezwolenie na pracę dla zatrudnionego przez Ciebie cudzoziemca lub wyda decyzję z odmową wydania zezwolenia na pracę.

Profilaktyka – lider wśród przemyślanych działań

Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców nie należy do najłatwiejszych. Aby uniknąć konsekwencji coraz więcej firm decyduje się na skorzystanie z wachlarza naszych usług: Asystent Legalizacji, Outsourcing Legalizacji, Audyty Legalności.

Zapewnij bezpieczeństwo dla swoich pracowników i biznesu. Skontaktuj się z nami już teraz!
Zadzwoń pod numer +48 539 319 400 lub wyślij e-mail na adres marcin@legalhr.pl