OBOWIĄZKI PRACODAWCY, KTÓRY ZATRUDNIA CUDZOZIEMCÓW

OBOWIĄZKI PRACODAWCY, KTÓRY ZATRUDNIA CUDZOZIEMCÓW

Pracodawca zatrudniający pracowników z zagranicy musi starannie dokonać procesu legalizacji pracy cudzoziemca. Dodatkowo, podmiot powierzający pracę obcokrajowcowi musi zadbać o wiele aspektów prawnych i urzędowych nie tylko przed i w trakcie zatrudniania personelu zagranicznego, ale również po zakończeniu świadczenia pracy.

Pracodawca musi wypełnić takie same obowiązki w stosunku do cudzoziemca jak wobec obywatela Polski. Są to:

 • zapewnienie minimalnego wynagrodzenia określonego obowiązującymi przepisami,
 • zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy,
 • przestrzegania Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego
 • zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy bez dyskryminacji
 • przeprowadzenie szkolenia BHP

Oprócz tego pracodawca, który chce powierzyć pracę cudzoziemcowi obowiązany jest do: 

 • sprawdzenia, czy cudzoziemiec posiada ważny dokument, który uprawnia go do legalnego pobytu na terytorium Polski,
 • weryfikacji, czy cudzoziemiec jest uprawniony do podjęcia pracy na podstawie jego tytułu pobytowego,
 • zrobienia kopii dokumentu uprawniającego cudzoziemca do legalnego pobytu w Polsce 
 • przechowywania kopii tego dokumentu przez cały okres zatrudnienia
 • zawarcia umowy w formie pisemnej wraz z tłumaczeniem na język zrozumiały obcokrajowcowi i przekazania jednego jej tak samo brzmiącego egzemplarza cudzoziemcowi

Pracodawca, który zatrudnia cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy musi także pamiętać o:

 • zgłoszeniu rozpoczęcia pracy do Powiatowego Urzędu Pracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy
 • zgłoszeniu niepodjęcia pracy przez cudzoziemca do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 7 dni,
 • dopilnowaniu, aby informacje zawarte w umowie były zgodne z informacjami podanymi w oświadczeniu o powierzeniu pracy 
 • przekazaniu oryginału oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcom i zachowania jego kopii

Jeśli pracodawca zatrudnia cudzoziemca na podstawie zezwolenia wojewódzkiego to musi zadbać, aby:

 • przekazać cudzoziemcowi oryginał zezwolenia wojewódzkiego, a drugi zostawić u siebie
 • przekazać wojewodzie, który wydał zezwolenie, jeśli cudzoziemiec zakończył pracę 3 wcześniej, niż jest to wskazane w zezwoleniu
 • poinformować w ciągu 7 dni wojewodę, który wydał zezwolenie, jeśli cudzoziemiec nie podejmie pracy w ciągu trzech miesięcy od daty rozpoczęcia pracy wpisanej w tym zezwoleniu
 • zawiadomić wojewodę w ciągu 7 dni o zmianie siedziby, nazwy lub formy prawnej podmiotu, dla którego cudzoziemiec wykonuje pracę
 • zachować wymagane terminy w postępowaniu o przedłużenie zezwolenia na pracę.

Dodatkowo warto wspomnieć, że pracodawca ma obowiązek udostępnić dokumentację, potwierdzającą zatrudnienie cudzoziemca, organom kontrolującym, np. Straży Granicznej czy Państwowej Inspekcji Pracy. 

Staranne wypełnianie wyżej wymienionych obowiązków pozwoli Ci uniknąć wysokich kar finansowych i innych konsekwencji takich jak deportacja pracownika z zagranicy.

Jeśli chcesz zaoszczędzić czas i zyskać pewność, że spełniasz wszystkie obowiązki wynikające z zatrudniania obcokrajowców, zgłoś się do nas!
Zadzwoń: +48 539 319 400
Napisz: marcin@legalhr.pl